Základní a mateřská škola Suché Lazce

Zápis do MŠ 2023/2024

16.03.2023

Statutární město Opava
po dohodě s řediteli opavských MŠ
oznamuje, že
 
ŽÁDOSTI
O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2023/24
(včetně související dokumentace)
do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Opava
je možno podat ve dnech
  1. května 2023 v době od 8 ho 16 h,
  2. května 2023 v době od 8 do 14 h.
 
O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitel příslušné mateřské školy za podmínek stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a při příjímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona).
 
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:
Jesle nebo mateřská škola mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Žádáme rodiče, aby si žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vyzvedli tak, aby v den zápisu byla potvrzena dětským lékařem o povinném očkování.
Výjimku z povinného očkování představují pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání
od školního roku 2023/24 povinné.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popříp. také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6
školského zákona).
 
Podání žádosti o přijetí do oddělení jeslí při Mateřské škole Sedmikrásky, Opava proběhne
ve stejném termínu jako u mateřských škol.
 
 
 
                                                                                                        Ing. Tomáš Navrátil
primátor statutárního města Opavy