Základní a mateřská škola Suché Lazce

Školní družina

Školní družina je součástí školy.

Vedoucí vychovatelka BARBORA KUČEROVÁ

Školní družina je otevřena do 16 hodin a navštěvuje ji 25 žáků.

Informace:
Funguje i ranní družina před vyučováním, děti jsou pod dohledem paní Friedlové. Prosíme rodiče předem o oznámení a domluvu s p.vychovatelkou.

družina  Družina

Plán práce školní družiny při ZŠ Opava - Suché Lazce Školní rok 2021/2022

Plán činností ve školní družině pro rok 2021/2022 (PROJEKT: KŘÍŽEM KRÁŽEM EVROPOU)

Září

Odpočinková činnost

- volné rozhovory s dětmi o nových  zážitcích, poslech čtených pohádek, společenské hry dle výběru dětí, volné hry a kreslení, četba na pokračování

Rekreační činnost

vycházky po okolí ZŠ, chování na přechodu, vycházky s  námětovými hrami ve volné přírodě, hudebně pohybové hry, které děti znají

Zájmová činnost

 - pracovní (stavění z konstruk. stavebnic prostorové stavby - silnice, domy, město, stříhání z předkreslených tvarů

 - estetická (malování a kreslení zážitků z prázdnin, z  vycházek po okolí ZŠ, ilustrace k četbě pohádek

 - sportovní - závodivé hry, hry s míčem - házení, chytání, se švihadly - přeskoky), vycházky po okolí školy, dopravní soutěž

PROJEKT: Seznámení se s projektem a atlasem Evropy. Kresba dětí kde byly o prázdninách a vyhledávání míst na mapě)

Říjen

Odpočinková činnost

poslech pohádek a příběhu s podzimní tematikou, rozhovory s dětmi - individuálně, práce s dětskými časopisy, hry dle vlastního výběru, četba na pokračování

 Rekreační činnost

 vycházky do volné přírody, pohybové hry s pravidly (venku)

Zájmová činnost

 - pracovní a estetická - výrobky z přírodnin (koláže, malované kameny, prostorové stavby, kreslení a malování podzimu, stavění z konstruktivních stavebnic)

 - přírodovědná (při pobytu venku pozorování zvířat a  odlétajících ptáků, sběr přírodnin, pozorování stromů

 sportovní - závodivé hry na hřišti, hry s míči - házení,  chytání

PROJEKT: Poznáváme evropská tradiční jídla a také si jedno uvaříme.

Listopad

Odpočinková činnost

rozhovory s dětmi, četba na pokračování, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí

Rekreační činnost

denní vycházky s pohybem (hrou) ve volné přírodě, závodivé hry s pravidly, dramatizace pohádek s maňásky

Zájmová činnost

 - pracovní (sestavování výrobků z přírodnin, výroba a malování draka, lepení, stříhání), výroba bramborových tiskátek

 - přírodovědná (pozorování změn v přírodě, rozdíly mezi stromy jehličnatými a listnatými, výstava nejkrásnějších listů)

 - estetická ( hry s barvami - zapouštění, obtiskávání  vylisovaných listů, )

 - sportovní - zdolávání překážkové dráhy , hry s míči s pravidly, cvičení s hudbou,

PROJEKT: Vlajky evropských státu, hra na poznávání , poté si každé dítě vyrobí svou vlastní vlajku a vymyslí si svůj stát)

Prosinec

Odpočinková činnost

 - poslech četby na pokračování, rozhovory s dětmi o jejich zážitcích a přáních, práce s dětskými časopisy, hry se stavebnicemi a hračkami podle vlastního výběru.

Rekreační činnost

 - vycházky do přírody podle počasí a sněhu - klouzání,  , stavění staveb ze sněhu, hry a cvičení ve třídě a v tělocvičně.

Zájmová činnost

 - pracovní - příprava vánoční výzdoby, symbolických dárků, vánočních přání a ozdob

 - přírodovědná - přírodovědné vycházky, čtení stop ve sněhu, pozorování počasí - změny /sníh, déšť, vítr/

 - estetická - malování, kreslení zimní přírody, "Moje  přání",výroba netradičních ozdob a novoročních přání, stavba různých staveb ze sněhu

sportovní - vyprávění a rozhovory o zimních sportech, hry na sněhu, závodivé hry s pravidly (hrát čestně)

PROJEKT: Sousední státy České republiky

 Leden

Odpočinková činnost

- rozhovory s dětmi o zážitcích z  vánočních prázdnin, poslech četby na přání, zimní hádanky, stolní a jiné společenské hry

Rekreační činnost

- vycházky

-prohlubování znalostí o přírodě a její ochraně

Zájmová činnost

 - pracovní - výroba krmítka a ptáků z různých materiálů  (krabičky, dřevo, papír, peří) sestavování prostorových staveb z různých konstruktivních stavebnic

 - přírodovědná - vycházky do přírody spojené s péčí o volně žijící zvířata (sypání do krmítka)

 - estetická - poslech pohádek se zimní tematikou, ilustrace k pohádce, seznamování s novými technikami při vytváření obrázků

 - sportovní - rozhovor o významu sportu pro nás všechny,  sportovní soutěže, hudebně pohybové hry

PROJEKT: Severské státy Evropy a Vikingové

Únor

Odpočinková činnost

- práce s dětskými časopisy, individuální rozhovory s dětmi, poslech pohádek Rekreační činnost

- pohybové hry se zpěvem, za příznivého počasí vycházky do přírody, cvičení s hudbou, hry na hřišti se sněhem

Zájmová činnost

pracovní - lepení, stříhání, výroba domácích zvířat,  sestavování prostorových staveb z krabic různých velikostí, úklid hraček ve třídě ŠD

 - přírodovědná - vyprávění o domácích zvířatech, péče o ně a jejich mláďata, jaké zvířátko mám doma, hádanky

 - estetická - malování, modelování

 - sportovní - závodivé hry v tělocvičně, překonávání  přírodních překážek při vycházce (skok, seskok, přelézání, pohybové hry s pravidly

PROJEKT: Jižní státy Evropy

Březen

Odpočinková činnost

- hádanky a hlavolamy, stolní a společenské hry, četba

a vyprávění příběhů s dětským hrdinou a o jaru

Rekreační činnost

- vycházky do jarní přírody, hry se švihadly (přeskoky

různými způsoby), TV chvilky, delší vycházka podle přání

Zájmová činnost

- přírodovědná - pozorování změn v přírodě, přispívat svou prací k její ochraně, vycházka do lesa a do parku - pozorování

-estetická - velikonoční výzdoba, textilní koláže s jarní  tematikou, kreslení tuží a dřívkem, naše rodina,

- sportovní - závodivé hry s míčem na hřišti (v tělocvičně), závody v různých disciplínách (běh, skok, hod),

PROJEKT: Moře , která obklopují Evropu, výroba mořských živočichů

Duben

Odpočinková činnost

- hry dětí podle vlastního výběru, poslech pohádek na přání, vybarvování tematických omalovánek

Rekreační činnost

- vycházky , pobyt na zahradě

 Zájmová činnost

 - pracovní -,pomáhání při třídění stavebnic a jejich úklidu podle druhu

 -přírodovědná - pozorování prvních jarních květin (název,  barva), pozorování stromů a keřů (pupeny, květy) druhy stromů

 - sportovní závodivé soutěže a hry

PROJEKT: Spojené království 

Květen

Odpočinková činnost

- individuální rozhovory s dětmi, četba dětí, poslech pohádek a příběhu z knih, které si děti přinesou, stolní a společenské hry

Rekreační činnost

vycházky do přírody, hry v přírodě, hádanky

Zájmová činnost

 - pracovní   skládanky z papíru, práce s textilem, výroba města z krabic

 - přírodovědná - jaké nám hrozí nebezpečí v přírodě, naše chování v přírodě, její ochrana, rozhovory při vycházkách do přírody

 - estetická - obkreslování kůry, (uhel, hlinka), kreslení tuží a perem námětů z přírody,

 - sportovní - sportovní hry na hřišti, vybíjená, kopaná,  překonávání překážkové dráhy, vycházky

PROJEKT: Objevování flóry a fauny.

Červen

Odpočinková činnost

četba na přání, stolní společenské hry, vybarvování

omalovánek, hry dle výběru dětí

Rekreační činnost

hry ve volné přírodě, opakování hudebně pohybových her, při vycházce pozorovat změny v okolí školy

Zájmová činnost

 - pracovní - stavění z konstruktivních stavebnic, stříhání, lepení, skládání z papíru (zvířátka a květiny)

 - přírodovědná a estetická -,výroba obrázku ze suchých květin, kreslení a malování na téma "louka"

 - sportovní – pobyt na zahradě, vycházky do okolí

PROJEKT: Hodnocení projektu co jsme se vše dozvěděli a také povídání si o České republice a kam plánuje jet na výlet o prázdninách.

Programové cíle

Smysluplně využít volný čas dětí, rozvíjet schopnosti, dovednosti a zájmy dětí pro radost. Zajistit odpočinkové a rekreační činnost ,v jejichž rámci budou děti kreslit, zpívat ,hrát hry, číst a poslouchat pohádky ,hudbu, proběhnou se na hřišti, projdou se v okolí. V zájmových činnostech rozvíjet základní dovednosti, pracovní návyky, procvičovat jemnou a hrubou motoriku, posilovat vytrvalost a vůli. V sebevzdělávacích činnostech spolupracovat s tříd. učitelkami. Hodně samostatně číst, počítat s kontrolou, opakovat a rozšiřovat vědomosti a znalosti v rámci zábavy a výuky. Upevňovat kamarádské vztahy, péče o pořádek, čistotu a hygienu. Při všech činnostech dodržovat BOZ, vhodným poučením žáků předcházet zbytečným úrazům.
Barbora Kučerová - Vychovatelka