Základní a mateřská škola Suché Lazce

Zápis do MŠ - bližší informace

21.03.2022

                       ZÁPIS DO ZŠ a MŠ OPAVA, Suché Lazce

                                        příspěvková organizace

V termínu od 2. – 3. 5. 2022 proběhne zápis do mateřské školy. 

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby

 

  1. osobním podáním 2. 5. od 8,00 – 16, 00 hodin - 3. 5. 2022 od 8,00 – 14.00 hodin - v prostorách školky 
  2. do datové schránky školy- ID dpcmf6p
  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

/zssuchelazce@seznam.cz/.Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby

Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží  

  1. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Žádost si stáhnete z webu: zssuchelazce.cz v sekci -Dokumenty nebo si jí osobně vyzvedněte v zádveří MŠ.
  • Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha. 

  • Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta- zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/
  • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Seznam přijatých dětí uvedených pod registračním číslem bude vyvěšen od 6. 5. 2021 v MŠ  a na webových stránkách školy.

Registrační čísla  dětí Vám budou sdělena osobně, telefonicky, SMS, e-mailem .

Informace k zápisu najdete na našich webových stránkách - Aktuality. / www.zssuchelazce.cz /